KaraTunes

KaraTunes 3.3

Free
Pinyin Dictionary transliterates Chinese characters (hanzi) to romanized forms.
 
3.3.2 (See all)

Pinyin Dictionary transliterates Chinese characters (hanzi) to romanized forms. It supports Hanyu Pinyin, Zhuyin (Bopomofo), MPS 2, Wade-Giles, and Tongyong Pinyin.

Info updated on: