Apollo Transmit

Apollo Transmit screenshots

Apollo Transmit will stream audio over a WiFi or ethernet connection.
Main window
Apollo Transmit 1.4 : Main window

Alternative downloads

Apollo Remote Sync
1.4
FREE
Apollo Remote Sync connects your desktop to your iOS device using WiFi.
SysEx
4.8.0
FREE
Free MIDI librarian program for the (classic) Macintosh.
PXmini SoundEditor
1.0
FREE
The PANDORA mini Sound Editor allows you to edit various parameters.