UC4Mac

UC4Mac download

UC4Mac is an XMPP Mac client for Sina UC application.